A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás részére:

A Kneipp összeköt – Határon átnyúló egészség- és turizmusfejlesztés a klasszikus Kneipp természetgyógyászat jegyében (KNEIPP; L00047)

a projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében kerül megvalósításra

Közvetlen célok: A klasszikus KNEIPP természetgyógyászatra épülő határon átívelő egészségturisztikai együttműködés az ausztriai Kneipp Aktív Park és a Vasi Hegyhát területén. Ennek keretében:A szakmai együttműködés megerősítése és kiterjesztése, közös tudásbázis, módszertani háttér és képzési háttér megteremtésével, az osztrák tapasztalatok átvételével; Közös kínálat- és szolgáltatásfejlesztés megvalósítása, egységes minőségi követelmények szerint; Széleskörű tudatformálás és marketing (szakmai és lakossági egyaránt)

A projekt lehetőséget teremthet arra, hogy az aprófalvas, hátrányos gazdasági helyzetű vasvári kistérség végigvigyen egy országosan egyedülálló turisztikai kezdeményezést, amely nagyban segítheti felzárkózását.

Általános célok: A projekt a határon átnyúló turizmus élénkítését célozza, egy osztrák-magyar együttműködési platform kialakításával, közös szolgáltatásfejlesztéssel, közös kínálat létrehozásával. Cél a határon átnyúló együttműködés erősítése, a vidéki térségek természeti-, épített és kulturális örökségére alapozó, innovatív egészség-turisztikai fejlesztések megvalósításával. Ezáltal a vidéken élők jövedelemhez jutásának segítése a lakossági- egészség-megőrzés támogatása.

A projekt vezető partnere a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás, partnerei a Magyarországi Kneipp Szövetség és a Steiermarki Kneipp Szövetség.

Célcsoportok: a fejlesztésekben közvetlenül érintett Önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek, a Kneipp Aktív Park és a Vasi Hegyhát területén (magyar oldalon a KNEIPP objektumok területének tulajdonosai – 18 szervezet); Osztrák és magyar orvosok, ápolók a határrégió teljes területéről (főként a képzések által elérni kívánt szereplők); Egészségügyi és turisztikai szakemberek (partnerség építés, módszertani kutatások); Tudatformálást segítő intézmények (iskolák, művelődési házak, civil szervezetek)

Kedvezményezettek: A KNEIPP szolgáltatásokba potenciálisan bekapcsolódó vállalkozások és magánszemélyek; Az eredmények iránt érdeklődő önkormányzatok, kistérségi társulások; A határrégióban élő emberek elsősorban az érintett osztrák- és magyar kistérség lakossága; vidéki turizmusban résztvevő szereplők beleértve a turistákat; A vidéki térségek természeti- épített és kulturális örökségének megőrzéséért dolgozó civil szervezetek, magánszemélyek

A program időtartama: 2010.január 01.-  2012. december 31.

A projekt teljes költsége:                       999.982,80 €

Ebből   pályázati támogatás:       ERFA 849.985,38 €

Önrész:                                       149.997,44 €

Ebből a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése:              784 988,4 €

Honlap: www.hegyhatikneippterseg.hu

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal részére:

Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában – Zarándokutak közép-európai hálózatának kiépítése az osztrák-magyar határtérségben (Pilgrimage AT-HU; L00081)

Az Ausztria –Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül került benyújtásra a című pályázat. A Közös Monitoring Bizottság 2009. június 2-3-i és július 2-i ülésén támogatásra javasolta.

A projekt alapvető célja a már fennálló és az újonnan kialakított zarándok és búcsújáró kezdeményezések hálózatának kialakítása. A célkitűzések kiterjednek a szervezetfejlesztésre, a zarándokutak fejlesztésére (fennálló úthálózat hiányzó szakaszainak kijelölése, útirányítási rendszerek kialakítása), a turisztikai és spirituális kínálatfejlesztésre (előjegyezhető ajánlatok, zarándoktúra vezetők képzése illetve a turisztikai értékesítésre, marketingre. A további célok a következők: a térségi értékteremtés növelése az útvonalak mentén a helyi gazdasági szereplők bevonásával, illetve a térség kulturális identitásának erősítése a helyi civil szervezetek bevonása által.

A projekt során végrehajtott tevékenységek:

Projektmenedzsment

Hálózatépítés és koordináció: A projekt bekapcsolása a már létező osztrák és európai hálózatokba további szinergiák hasznosítását, illetve a közép-európai zarándok- és búcsújáró útvonalak jelentőségének előtérbe helyezését teszi lehetővé.

* Hálózati központ kialakítása, mely koordinációs, szolgáltató, tanácsadó és hálózatépítései feladatokat lát el, és amely rendelkezésre bocsátja a szükséges szervezeti és személyzeti erőforrásokat,

* Projektvezetés, a kezdeményezések rendszeres egyeztetése, beleértve a Projekt- és a közreműködő-partnerek találkozóinak előkészítését és lebonyolítását,

* A projekttel kapcsolatos információk és tartalmak elhelyezése a www.pilgerwege.at és www.mariaut.hu web-platformokon

* Nemzeti és nemzetközi (kül)kapcsolatok erősítése, az együttműködés fokozása,

Tanácsadás a zarándoklással kapcsolatos témákban (a zarándoklás spiritualitása, keresztény és etikai értékek) együttműködésben az osztrák turisztikai szervezetekkel és zarándok lelkészségekkel.

Útkijelölés, útirányító rendszerek kialakítása, utak fenntartása: A munkacsomag keretében valósul meg a projekt alapterméke, vagyis a határon átnyúló zarándok útvonal, úthálózat. Ez részben egy főútvonal Celldömölktől Kőszeg érintésével Mariazellig amely, megegyezik a Mária út (Mariazell - Csíksomlyó) nyomvonalával. Továbbá egy északi útvonalat, ami Frauenkirchenttől a Fertő zugon, magyar Fertő parton és a Soproni hegységen keresztül tér rá a Burgenlandi Mariazell útra. Délen úgyszintén Celldömölkről indulva Vasvár, Körmend, Güssing érintésével Kelet-Stájerországon át jut el Mariazellig. A fejlesztés során bejárásra és kijelölésre került az útvonal. A felmérés és koordináták alapján egy egységes adatbázis készült, ami tartalmazza a kulturális és turisztikai látványosságokat is illetve alapul szolgál a térképekhez, kiadványokhoz is. Az irányító-, táblarendszer pontjainak beazonosítása alapján elkészült a táblák arculati tervezése és tartalmi kidolgozása, majd a gyártást követően megtörténik azok kihelyezése.

Kínálat- és termékfejlesztés: Az értékesíthető turisztikai ajánlatok és termékek fejlesztésére irányul. Ennek alapvető elemei a zarándoklás napjainkban tapasztalható jelenségének, okainak és spirituális összefüggéseinek elemzése, és az ebből levezethető, a sikeres turisztikai termékekkel és kínálatokkal szemben támasztott követelmények megfogalmazása. A burgenlandi és az alsó-ausztriai projekt területen elektronikus úton felmérték a zarándokutak földrajzi adatait és turisztikai információkat társítottak hozzájuk. Ezeket a térképeket online elérhetővé teszik, letölthetők lesznek a GPS vezérlésű navigációs rendszerekbe.

Marketing, értékesítés: A közép-európai zarándokút hálózat, és a kialakított turisztikai kínálat piacosítására irányul. A munkacsomag célja főként az osztrák, a magyar és a német piac érintett célcsoportjai figyelmének felkeltése.

Célcsoportok: az osztrák és német célcsoportok számára korcsoportra való tekintet nélkül a „posztmaterializmus” társadalmi légkörének üzenetét szükséges eljuttatni. Magyarországon főként az emberek mozgásra, túrázásra való motiválása a cél. A célcsoport igencsak tág. A célcsoport egyik részét a zarándokok, ill. zarándokcsoportok adják, akiket az egyházi szervezetek, és az egyház-közeli sajtó révén lehet megszólítani.

Kommunikációs eszközök: a megfelelő média kiválasztására a célcsoportok és az elérés függvényében kerül sor. A sajtómunka az integrált kommunikációs feladatok részeként valósul meg, továbbá az érintett Projektpartnerek fennálló kommunikációs lehetőségei is kihasználásra kerülnek.

A projekt vezető partnere: Regionalmanagment Burgeland.

Öt partner vesz részt a projektben:

1. Vas megyei Önkormányzati Hivatal

2. Szent Jakab-út Fejlesztésért Egyesület Ausztria

3. Nö-mitte Regionális Szövetség

4. Alsó-Ausztria Reklám Kft.

5. Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás

A projekt összes költsége: 795.681,60 Euró.

 

A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága – Savaria Múzeum részére:

Kézműves Akadémia (AC; SI-HU-1-1-004):

A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósítani kívánt, Kézműves Akadémia című projekt fő célja a hagyományos népi mesterségek tovább éltetése, a feledésbe merült mesterségek tudás-anyagának átadása, valamint új és innovatív képzési formák kidolgozása. A magyar illetve szlovén partnerek arról határoztak, hogy az új kézműves termékek és szolgáltatások érdekében létre kell hozni egy informális oktatással és képzéssel foglalkozó, interdiszciplináris nemzetközi központot, Kézműves Akadémiát, amely a „lentről felfelé” elv alapján működve, a kézművesek, helyi közösségek, sebezhető csoportok, valamint az oktatási és kulturális intézetek hálózatba foglalásával lehetővé teszi a kézművességgel kapcsolatos információáramlást. A partnerséget magyar oldalon a Hegypásztor Kör, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága- Savaria Múzeum, a Martineum Felnőttképző Akadémia és a Zala Megyei Népművészeti Egyesület alkotja. Szlovén oldalon a Marianum Egyesület, Veržej Önkormányzata, egy szakképzési központ, Pomelaj Fejlesztési Szövetkezet, a Muraszombati Területi Múzeum, a Naturpark Goricko és egy fejlesztési ügynökség vesz részt a közös célok elérésben. A projekt során megvalósuló tevékenységek kiterjednek a kulturális örökség határon átnyúló védelmére (kutatás, felmérés, dokumentáció, konferenciák, táborok), valamint a kézműves szakmák oktatásához szükséges tananyag közös fejlesztésére mindkét országban.